Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
KOOP OP AFSTAND

Macpac Europe is onderdeel van Ideavelop B.V.


Artikel 1: begripsomschrijving
Ideavelop B.V.: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Ideavelop B.V. op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.
Consument: de koper die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Ideavelop B.V.
Overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij consument via de website van Ideavelop B.V. een koopovereenkomst sluit met betrekking tot een via deze website door Ideavelop B.V. aangeboden product.


Artikel 2: toepasselijkheid en geldigheid
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op afstand waarbij Ideavelop B.V. als verkoper optreedt.
2.2
Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Ideavelop B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2.3
Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
2

Artikel 3: identiteit van Ideavelop B.V.
3.1
Naam: Ideavelop B.V.
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Vestigings- en bezoekadres: Klavermaten 37c, 7472 DD Goor (gem.
Hof van Twente)
E-mailadres: info@ideavelop.net
Telefoon: +31 (0)547-352727
Fax: +31 (0)547-352777
Kamer van Koophandelnummer: 06082541
BTW-nummer: NL809692442B01

Artikel 4: aanbiedingen
4.1
Alle van Ideavelop B.V. uitgaande aanbiedingen, offertes en prijsopgaves zijn geheel vrijblijvend.
Artikel 5: totstandkoming van overeenkomsten
5.1
Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2
Ideavelop B.V. is gerechtigd om zich te laten informeren in hoeverre de consument aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Ideavelop B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.3
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6: levering
6.1
Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Bij niet-tijdige levering dient Ideavelop B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
3
6.2
De door Ideavelop B.V. te leveren zaak dient te beantwoorden aan de overeenkomst en de aan deze zaak verbonden specificaties, zoals weergegeven door Ideavelop B.V.

Artikel 7: herroepingsrecht
7.1
Als een consument een overeenkomst op afstand tot aankoop van een product binnen de wettelijk bepaalde bedenktijd van 14 dagen ontbindt, dient deze consument gebruik te maken van het aan deze algemene voorwaarden gehecht modelformulier voor ontbinding/herroeping. Dit formulier dient vervolgens binnen 3 dagen door Ideavelop B.V. te zijn ontvangen.
7.2
Bij een overeenkomstig lid 1 ingeroepen ontbinding mag Ideavelop B.V. de consument vragen naar de reden van herroeping.
7.3
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat het product door of namens de consument is ontvangen.
7.4
Tijdens de in lid 1 genoemde bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Uitgangspunt daarbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel zou mogen doen.
7.5
De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan ervan die verder gaat dan toegestaan in lid 7.4.
7.6
Na de melding overeenkomstig lid 1 dient de consument onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de verklaring tot ontbinding het product terug te zenden, inclusief alle bijbehorende materialen, zoals labels, kaarten, etc. De kosten van terugzending komen voor rekening van de consument. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.
7.7
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Ideavelop B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de ontvangst van de verklaring tot ontbinding aan de consument terugbetalen, mits Ideavelop B.V. in de tussentijd de zaken heeft terugontvangen, dan wel de consument heeft aangetoond dat hij/zij de zaken heeft teruggezonden.
4

Artikel 8: prijs en betaling
8.1
De prijzen zijn in euro’s, inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
8.2
Ideavelop B.V. is gerechtigd een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke zijn toegestaan op grond van wettelijke regelingen of bepalingen, en welke is ontstaan binnen 3 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor aflevering aan de consument door te berekenen.
8.3
Voor zover niet anders bepaald in de overeenkomst of bij aanvullende voorwaarden, dient te worden betaald onverwijld en in elk geval binnen 8 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
8.4
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ideavelop B.V. te melden.
8.5
Ideavelop B.V. is gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of nakoming voort te gaan, zekerheid te verlangen van de consument voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.
8.6
Het totaal van het restant van de betaling is direct opeisbaar wanneer de consument surseance van betaling of faillissement aanvraagt, beslag op goederen van de consument wordt gelegd, indien de consument onder bewind of curatele wordt gesteld, de consument overlijdt of indien zijn/haar onderneming is stilgelegd of geliquideerd, dan wel wordt ontbonden en tevens in het geval de consument met enige betaling achterstallig is.
8.7
De door de consument gedane betalingen strekken allereerst tot voldoening van aan Ideavelop B.V. verschuldigde rente alsmede kosten. Vervolgens vindt er verrekening plaats met de oudst openstaande facturen, al vermeldt de consument dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8.8
Alle kosten van invordering van het door de consument verschuldigde zijn voor rekening van de consument, welke kosten worden vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten bedragen met een minimum van € 250,--.
5

Artikel 9: reclames
9.1
De consument dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan Ideavelop B.V. kenbaar te maken en in ieder geval binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Ideavelop B.V. te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de consument niet van zijn/haar betalingsverplichting.
9.2
Als na onderzoek komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de kosten van voormeld onderzoek, aan de zijde van Ideavelop B.V. daardoor gevallen, integraal voor rekening van de consument.
9.3
Het recht op reclame van de consument vervalt in elk geval indien hij/zij het geleverde heeft bewerkt, laten bewerken, dan wel inmiddels aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 10: overmacht
10.1
Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Ideavelop B.V. liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Ideavelop B.V. uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.
10.2
In geval van overmacht heeft Ideavelop B.V. het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Ideavelop B.V.

Artikel 11: risico en eigendomsvoorbehoud
11.1
Ideavelop B.V. behoudt zich de eigendom van alle door haar aan de consument afgeleverde zaken totdat de koopprijs van al deze zaken geheel is voldaan.
11.2
Zolang de eigendom niet op de consument is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen en is hij/zij gehouden ieder
6
evenement dat Ideavelop B.V. in haar belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden bij Ideavelop B.V. te melden. Ideavelop B.V. is tot generlei vrijwaring van de consument voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart de consument Ideavelop B.V. voor aanspraken die derden jegens Ideavelop B.V. geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.

Artikel 12: garantie
12.1
Garantie wordt door Ideavelop B.V. slechts verleend als dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 13: aansprakelijkheid
13.1
De aansprakelijkheid van Ideavelop B.V. is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
13.2
Voor de consument geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Ideavelop B.V. uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Ideavelop B.V.
13.3
In geval Ideavelop jegens de consument tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de factuurwaarde, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de desbetreffende levering en met een maximum van € 2.500,--.
13.4
De aansprakelijkheid van Ideavelop B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
13.5
Ideavelop B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.
13.6
Ideavelop B.V. is voorts niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of ontstaan is tijdens of nadat de consument de door Ideavelop B.V. geleverde zaken heeft bewerkt of laten bewerken, aan derden heeft geleverd of ter beschikking heeft gesteld, respectievelijk in gebruik heeft genomen of doen nemen.
7
13.7
De consument vrijwaart Ideavelop B.V. voor aanspraken van derden. De consument zal personeelsleden van Ideavelop B.V., door Ideavelop B.V. ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 14: intellectuele eigendomsrechten
14.1
De consument staat er jegens Ideavelop B.V. voor in dat geen inbreuk op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht van haar en/of van derden wordt gemaakt en vrijwaart Ideavelop B.V. voor alle aanspraken daaruit voortvloeiende.

Artikel 15: opschorting en ontbinding
15.1
Indien voor het tijdstip van levering aan Ideavelop B.V. blijkt dat de consument niet kredietwaardig is, indien de consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Ideavelop B.V., indien de consument in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de Rechtbank is ingediend, indien de consument surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem/haar is verleend, indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien het bedrijf van de consument wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op goederen van de consument wordt gelegd dan wel indien de consument onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft Ideavelop B.V. het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens de consument op te schorten dan wel de overeenkomsten met de consument, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van Ideavelop B.V. in een dergelijk geval.

Artikel 16: geschillen en toepasselijk recht
16.1
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2
Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, Nederland, onverminderd de bevoegdheid van Ideavelop B.V. het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.